අපි ගැන

පිළිගැනීමේ

Laiwu වානේ සමූහ Zibo ඇන්කර් දාම Co., Ltd. 1993 දී ආරම්භ කරන ලද අතර සාගර නැංගුරම් දම්වැල් හා සාගර නිපදවීමේ දම්වැල් නිෂ්පාදනය විශේෂඥ ඇත. Zibo, චීනයේදී එහි මූලස්ථානය අමතරව, එය ද ක්වින්ගා ආර්ථික සහ තාක්ෂණික සංවර්ධන කලාපය තුළ ශාඛා කාර්යාලය ඇත.

වැඩිදුර කියවන්න
වැඩිදුර කියවන්න

සහතික

ගෞරවය
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6