topimg

Senagat habarlary

  • Zynjyryň sargysyny nädip açmaly

    Zynjyryň sargysyny nädip açmaly

    Gämini dolandyrýanlaryň hemmesi labyryň polatdan ýasalan gämi saklaýjy enjamdygyny bilýär.Gämä demir zynjyr bilen birikdirilip, suwuň düýbüne zyňylýar.Gämi bolmasa gämini saklap bolmaz.Lageriň näçeräk işleýändigini görmek bolýar.Gämi zynjyry linki üçin ...
    Koprak oka