د پلورنې او تبادلې

موږ ښه د کورنيو او نړيوالو د خرڅونو د شبکې او aftersales خدمتونو سيستم لري، او د 50 هېوادونو او سيمو کې په ټوله نړۍ کې زموږ محصولات صادر شوي دي.

موږ سره هم په کور دننه او بهر کاروونکي نږدې تماس وساتي، او د سفر، همکاري او د یو بل سره په منظمه توګه مفاهمه، د متقابلو ګټو کوښښ کوي او د شریکولو زموږ د پرمختګ د ميوو

428172157