കമ്പനി സംസ്കാരം

◆ കമ്പനി സംസ്കാരം

  ക്സിംഹെന്ഗ് രുശന് ഇന്നൊവേഷൻ അപ്പുറം

നമ്മുടെ മിഷൻ .സൌദാമിനി

  തൃപ്തികരമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനവുമായി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകുന്നത്

◆ കോർപ്പറേറ്റ് തത്ത്വശാസ്ത്രം

  സിസ്റ്റം ചിന്ത, ക്രിയാത്മകത

◆ സേവന തത്ത്വശാസ്ത്രം

  , ശ്രമിക്ക തികഞ്ഞ ആയിരിക്കും

◆ പരസ്യം മുദ്രാവാക്യം

  ഹാർട്ട് കപ്പൽ, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള നീന്തി

◆ കോർപ്പറേറ്റ് സ്റ്റൈൽ

  കർശനമായ ഫാസ്റ്റ്, മെച്ചപ്പെടുത്താനും പ്രമാണിച്ചു

◆ കോർപ്പറേറ്റ് സ്റ്റൈൽ

  വിൻ-വിജയം എന്നേക്കും പങ്കിടൽ

123